Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 5 2023

 

Höstfärgade omrbunkar. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Fortsätt leta granbarkborrar

Du kan fortfarande rädda virkesvärde genom att upptäcka och avverka granar som blivit angripna av granbarkborren i sommar. I år kan det dock vara svårare än vanligt att upptäcka angreppen, eftersom allt regn gjort att många angripna granar fortfararande ser gröna och friska ut på håll.

Skogsstyrelsen.se – läs mer om granbarkborren

Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Mer än var tionde ungtall har betesskador

Skadorna av älgbete fortsätter att vara stora i de svenska skogarna. I Götaland har 13 procent av de unga tallarna skadats av älgens bete under det senaste året, i Svealand är motsvarande siffra tio procent enligt den senaste älgbetesinventeringen (Äbin). I både Götaland och Svealand har skadenivåerna minskat något de senaste åren men ligger fortfarande långt över målet på högst fem procents skador.

Skogsstyrelsen.se – läs mer om Äbin-resultaten

Betad tall

Ersättning i väntan på skydd av skog

2024 införs väntansavtal, som innebär att markägare får ersättning i väntan på att ett områdesskydd bildas på deras mark. Det nya väntansavtalet kan användas inför alla typer av formellt skydd av skog.

De nya riktlinjerna om väntansavtal börjar gälla 1 januari 2024. Avtalstiden för väntansavtal är två år. Ersättningen uppgår till en fast schablonersättning om 500 kronor per hektar produktiv skogsmark och år.

Markägare får ersättning i väntan på skydd av skog

Är du intresserad av att skydda din skog? Skicka in en intresseanmälan!

Skogsstyrelsen.se – Föreslå skydd av din skog

Man sitter lutad mot träd. Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Gå en webbutbildning

Skogsstyrelsen erbjuder webbutbildningar i flera olika ämnen, till exempel klimatanpassning, blandskog och hur du blir mer aktiv och trygg i ditt skogsägare. Vi har också en utbildning om möjligheterna med Skogsstyrelsens Mina sidor. Allt tillgängligt när du vill och i din egen takt.

Du hittar hela vårt utbud i Kunskapsportalen.

Koll på skogsvårdslagen

I detta nummer av nyhetsbrevet drar vi igång med en serie korta nedslag i skogsvårdslagen. Skogsvårdslagen anger ramarna och de grundläggande kraven för hur skogsbruk ska bedrivas.

Skogsvårdslagens andra kapitel innehåller bestämmelser för anläggning av skog på produktiv skogsmark. Ny skog ska du anlägga efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Det kan du göra genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Åtgärderna ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret. Om antalet plantor är för litet i föryngringen måste du hjälpplantera innan det är för sent.

Skogstyrelsen.se – skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen

Filmer om eken

Det tar mer än ett sekel för en ekplanta att bli ett fullvuxet, avverkningsmoget träd. Under tiden ska eken skötas för att gynna tillväxt och kvalitet. Filmen Eken – 100 år av forskning och skötsel är en hyllning till de generationer av forskare och skogsskötare som har undersökt och vårdat ekskogen.

Yotube – Eken – 100 år av forskning och skötsel

Foto: Camilla Zilo
Foto: Camilla Zilo

Vill du ha lokala tips och nyheter?

Flera av våra distrikt gör olika lokala nyhetsbrev där du bland annat får information om skogsträffar och annat som händer i närområdet. Är du yrkesverksam inom skog? Vissa distrikt erbjuder även specifikt för yrkesverksamma.

Skogsstyrelsen.se – våra distrikt
Ekorre.